Общинска избирателна комисия Сливница


РЕШЕНИЕ
№ 89-МИ
Сливница, 30.10.2023

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

        Приложение № 90-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

РЕШЕНИЕ

№ 89 от 30.10.2023 г.

на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

                                                         община СЛИВНИЦА

                              област СОФИЙСКА

                                

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

Брой мандати за общински съветници

 

             тринадесет                                                                   13

                             с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 30.10.2023 г., в 09:50 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е двеста шестдесет и осем (268) гласове.

           (с думи)                 (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

 

НЯМА

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                                    тринадесет                                                  13

                                      (с думи)                                               (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Кандидатите отпадат от кандидатските листи на партиите, понеже са избрани за кметове:

 

Васко Димитров Стоилков

Тодор Иванов Петков

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

                 с думи                          с цифри

7.

ПП ГЕРБ

                    три                                     3

                       

13.

ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

                    три                                     3

24.

КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

                    три                                     3

35.

БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА

                    две                                     2

42.

ВЪЗРАЖДАНЕ

                    две                                     2

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

7.

ПП ГЕРБ

1.

Янко Радославов Димитров

А

 93

2.

Павел Кирилов Владимиров

А

87

3.

Милен Владимиров Спасов

А

66

13.

ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

1.

Радослав Николов Николов

А

 157 (14)

2.

Любомир Методиев Методиев

А

127

3.

Божидар Каменов Горянов

А

85

24.

КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

1.

Милко Димитров Миланов

А

 185 (24)

2.

Цветелина Петкова Григорова

А

185

3.

Димитрина Симеонова Григорова

А

184

35.

БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА

1.

Милен Цветанов Миланов

А

211

2.

Янка Иванова Никифорова

А

96 (12)

42.

ВЪЗРАЖДАНЕ

1.

Лилия Любомирова Димитрова-Василева

А

127

2.

Спас Симеонов Спасов

А

94 (36)

 

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1. Божидар Каменов Горянов

ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Димитрина Симеонова Григорова

КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

**********

3. Лилия Любомирова Димитрова-Василева

ВЪЗРАЖДАНЕ

**********

4. Любомир Методиев Методиев

ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

**********

5. Милен Владимиров Спасов

ПП ГЕРБ

**********

6. Милен Цветанов Миланов

БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА

**********

7. Милко Димитров Миланов

КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

**********

8. Павел Кирилов Владимиров

ПП ГЕРБ

**********

9. Радослав Николов Николов

ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

**********

10. Спас Симеонов Спасов

ВЪЗРАЖДАНЕ

**********

11. Цветелина Петкова Григорова

КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

**********

12. Янка Иванова Никифорова

БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА

**********

13. Янко Радославов Димитров

ПП ГЕРБ

**********

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

На избраните кандидати се издават удостоверения № ……….. в ЦИК.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

 

 

НЯМА

 

На избраните кандидати се издават удостоверения съгласно Приложение № 94-МИ на ЦИК.

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

 

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1. ..............................................

3. ...........................................

5. .....................................

2. ...............................................

4. ...........................................

6. .....................................

       

 

Настоящото решение се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК и се подписва от членовете на ОИК след определяне на резултатите от гласуването по партии и коалиции и получените преференциални гласове от отделните кандидати в листите.

Определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва по методика съгласно приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 ИК.

Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се определят по метода на Хеър-Ниймайер.

Независим кандидат е избран, ако е получил брой гласове не по-малък от броя на действителните гласове в общината с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7, разделен на броя на общинските съветници в общинския съвет.

Право на участие при разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите и независимите кандидати, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота.

Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.

Определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал. 4 и 5 ИК и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 5 към ИК съгласно чл. 453, ал. 1 ИК и Решение на ЦИК.

Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.

Ако броят на предпочитанията (преференциите) за дадени кандидати са не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа, тези кандидати образуват списък А. Останалите кандидати образуват списък Б. При подреждането първо се подреждат кандидатите от списък А (според броя на получените предпочитания (преференции)), а след това кандидатите от списък Б (според първоначалното подреждане в листата).

Когато има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.

Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.

Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция и издава удостоверения на избраните общински съветници.

 

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Григор Методиев Григоров

* Публикувано на 30.10.2023 в 12:45 часа

Календар

Решения

 • № 92-МИ / 04.11.2023

  относно: Предаване на общинската администрация на книжа и материали, които не са предназначени за Централната избирателна комисия, от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 91-МИ / 04.11.2023

  относно: Предаване на „Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани на произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 90-МИ / 04.11.2023

  относно: Взимане на решение за публикуване на списък А и списък Б на кандидатите за общински съветници от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения