Общинска избирателна комисия Сливница


РЕШЕНИЕ
№ 87-МИ
Сливница, 30.10.2023

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО АЛДОМИРОВЦИ

Приложение № 91-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 87-МИ от 30.10.2023 г.

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

                              община СЛИВНИЦА

                                област СОФИЙСКА

                           

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО АЛДОМИРОВЦИ

 

Днес, 30.10.2023 г., в 09:25 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на КМЕТСТВО АЛДОМИРОВЦИ: община Сливница, област Софийска, на първи тур

ТОДОР ИВАНОВ ПЕТКОВ

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН **********   , издигнат от ПП „ГЕРБ“,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

 

получил 486 действителни гласове.

 

На избрания кандидат се издава удостоверение № ……….. в ЦИК.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

 

 

НЯМА

 

На избрания кандидат се издава удостоверение съгласно Приложение № 95-МИ на ЦИК.

 

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

 

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

 

СЕКРЕТАР: .....................................

 

ЧЛЕНОВЕ:

1. ..............................................

3. ...........................................

5. .....................................

2. ...............................................

4. ...........................................

6. .....................................

       

 

 

Избран за кмет е кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове.

Когато на първия тур никой от кандидатите за кмет не е избран, втори тур на изборите се произвежда не по-късно от 7 дни от датата на произвеждането на първия тур в неработен ден.

Ако в изборния район са били регистрирани повече от двама кандидати и никой не е избран, на втория тур в избора могат да участват само първите двама, получили най-много от действителните гласове.

Ако трима или повече кандидати са получили най-много, но равен брой гласове, те всички се допускат за участие на втория тур.

Ако един кандидат е получил най-много гласове, а след него се нареждат двама или повече кандидати с равен брой гласове, те всички се допускат за участие на втория тур.

На втория тур на изборите за избран се смята кандидатът, получил най-много действителни гласове. При равен брой гласове няма избран кмет и президентът на републиката по предложение на Централната избирателна комисия насрочва нов избор за кмет.

Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от тях почине, се произвежда нов избор.

Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от тях се откаже в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от първия тур, на втория тур участва следващият кандидат, получил най-много действителни гласове.

Решението се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК.

За всеки вид избор ОИК приема отделно решение.

 

 

 

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Григор Методиев Григоров

* Публикувано на 30.10.2023 в 12:42 часа

Календар

Решения

  • № 92-МИ / 04.11.2023

    относно: Предаване на общинската администрация на книжа и материали, които не са предназначени за Централната избирателна комисия, от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 91-МИ / 04.11.2023

    относно: Предаване на „Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани на произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 90-МИ / 04.11.2023

    относно: Взимане на решение за публикуване на списък А и списък Б на кандидатите за общински съветници от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения