Общинска избирателна комисия Сливница


РЕШЕНИЕ
№ 79-МИ
Сливница, 26.10.2023

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Сливница

Общинска избирателна комисия Сливница

 

РЕШЕНИЕ
№ 79-МИ
Сливница, 26.10.2023 г.

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Сливница

Постъпило е заявление от ПП „ГЕРБ“ за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници. Заявлението, по образец (Приложение 72-МИ от изборните книжа), е заведено в регистъра за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници под вх. № 3 от 24.10.2023 г. в 16:25 ч.

Към същото са приложени следните документи:

 1. Пълномощно подписано от Бойко Методиев Борисов – представляващ ПП  „ГЕРБ“  на името на Младен Найденов Маринов – 1 бр.; Пълномощно подписано от Младен Найденов Маринов – представляващ ПП  „ГЕРБ“  на името на Ивайло Григоров Кирилов – 1 бр.)
 2. Декларации от лицата, заявени за регистрация, като застъпници (Приложение № 74-МИ )- 17 бр.;
 3. Списък с имената и ЕГН на застъпниците на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени несъответствия.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 118, ал. 1 и ал. 2,  във връзка с чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. на ЦИК и след извършена проверка Общинска избирателна комисия – Сливница,

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА 17 (седемнадесет) броя застъпници на кандидатска листа за общински съветници, за кмет на община и за кмет на кметство от ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

Собствено, бащино и фамилно име  на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Петър Георгиев Петров

XXXXXXXXXX

2

Галя Емилова Илиева

XXXXXXXXXX

3

Рени Миткова Стефанова

XXXXXXXXXX

4

Васил Емилов Георгиев

XXXXXXXXXX

5

Валентина Кирилова Мартинова

XXXXXXXXXX

6

Таня Иванова Иванова

XXXXXXXXXX

7

Елка Николова Георгиева

XXXXXXXXXX

8

Дарина Симеонова Стоилова

XXXXXXXXXX

9

Надя Руменова Павлова

XXXXXXXXXX

10

Таня Руменова Петрова

XXXXXXXXXX

11

Любомир Ангелов Виденов

XXXXXXXXXX

12

Джулия Ивова Георгиева

XXXXXXXXXX

13

Кирил Костадинов Георгиев

XXXXXXXXXX

14

Стефан Богомилов Първанов

XXXXXXXXXX

15

Захаринка Михайлова Илкова

XXXXXXXXXX

16

Радостина Иванова Найденова

XXXXXXXXXX

17

Румен Димитров Петров

XXXXXXXXXX

 

Издава удостоверения за регистрация на застъпниците, посочени в горния списък, съгласно Приложение № 78-МИ от изборните книжа.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Сливница и да се публикува на интернет страницата на комисията.

 

Председател:

                         Даниел Емилов Александров

 

 

Зам.-председател:

Благинка Крумова Найденова

 

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Григор Методиев Григоров

* Публикувано на 26.10.2023 в 18:35 часа

Календар

Решения

 • № 92-МИ / 04.11.2023

  относно: Предаване на общинската администрация на книжа и материали, които не са предназначени за Централната избирателна комисия, от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 91-МИ / 04.11.2023

  относно: Предаване на „Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани на произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 90-МИ / 04.11.2023

  относно: Взимане на решение за публикуване на списък А и списък Б на кандидатите за общински съветници от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения