Общинска избирателна комисия Сливница


РЕШЕНИЕ
№ 74-МИ
Сливница, 23.10.2023

ОТНОСНО: Определяне на член на ОИК – Сливница, който в предизборния ден съвместно със служител от Общинска администрация Сливница, да предаде изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии, назначени на територията на община Сливница и подпише протоколите за предаване и приемане на изборните книжа и материали и на избирателните списъци, за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Общинска избирателна комисия Сливница

 

РЕШЕНИЕ
№ 74-МИ
Сливница, 23.10.2023 г.

ОТНОСНО: Определяне на член на ОИК – Сливница, който в предизборния ден съвместно със служител от Общинска администрация Сливница, да предаде изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии, назначени на територията на община Сливница и подпише протоколите за предаване и приемане на изборните книжа и материали и на избирателните списъци, за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 20, чл. 215 от ИК и писмо с Вх. № 7-МИ/12.09.2023 г. от Общинска администрация Сливница, във връзка с Методическите указания, приети с Решения № 2654-МИ и № 2655-МИ от 12.10.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия – Сливница

 

Р  Е  Ш  И:

 

  1. Определя предаването на бюлетините, изборните книжа и материали посочени в Раздел ІІ, Предизборeн ден - 28 октомври 2023 г., т. 1. Получаване на изборни книжа и материали от Методически указания, приети с Решения № 2654-МИ и № 2655-МИ от 12.10.2023 г. на ЦИК, за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., на председателите на СИК в присъствието на зам.-председатели, секретари и членове на СИК в предизборния ден, съвместно с Общинска администрация Сливница, да се извърши от Женя Василева Методиева - член на ОИК - Сливница и Светлана Мацева - служител на Общинска администрация – Сливница.

Определя лицата по т. 1 от настоящото решение да съставят и подписват протоколите за предаването на изборните книжа и материали, както следва:

а) протокол за предаване и приемане на избирателния списък на СИК (Приложение № 1-МИ от изборните книжа);

б) протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 85-МИ от изборните книжа).

В случай на неявяване на председателя на секционната избирателна комисия, изборните книжа и материалите се получават и протоколите се подписват от заместник-председателя или секретаря на комисията.

Протоколите за приемане и предаване на избирателния списък и изборните книжа и материали се съставят и подписват в три еднообразни екземпляра – за СИК, за ОИК и за общинската администрация.

Определя лицата по т. 1 от настоящото решение заедно с председателя на СИК, да предадат  Печата на секционната избирателна комисия в запечатан плик,  който се подписва от тях, съгласно указанията дадени в Раздел ІІ, Предизборeн ден - 28 октомври 2023 г., т. 1.  Получаване на изборни книжа и материали от Методически указания, приети с Решения № 2654-МИ и № 2655-МИ от 12.10.2023 г. на ЦИК.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Сливница и да се публикува на интернет страницата на комисията.

 

 

 

Председател:

                         Даниел Емилов Александров

 

 

Секретар:

                      Григор Методиев Григоров

Председател: Даниел Емилов Александров

Секретар: Григор Методиев Григоров

* Публикувано на 23.10.2023 в 21:06 часа

Календар

Решения

  • № 92-МИ / 04.11.2023

    относно: Предаване на общинската администрация на книжа и материали, които не са предназначени за Централната избирателна комисия, от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 91-МИ / 04.11.2023

    относно: Предаване на „Информационно обслужване“ АД на устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане, използвани на произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 90-МИ / 04.11.2023

    относно: Взимане на решение за публикуване на списък А и списък Б на кандидатите за общински съветници от произведените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения